+48 503-036-725 pilecki@brewo.com

Porady Stosowania

Strona główna    /    Kleje    /   Porady Stosowania
 

Tabela klejowa

Elastomery Połączenie
jednowarstwowe
Połączenie
dwuwarstwowe
Kauczuk naturalny PC 16 * PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16 *
Poliizopren PC 16 * PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16 *
Polibutadien PC 16 * PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16 *
Polistyrolbutadien PC 16 * PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16 *
Polichloropren PC 16 * PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16 *
Poliakrylnitrilbutadien PM 05
PC 16 *
PC 31
PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16 *
PM 05 + PC 17
Kauczuk butylowy PC 16 * PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 17
Kauczuk chlorobutylowy     - PM 05 + PC 14
PM 05 + PC 17
Kauczuk polietylenowo-
-propylenowy
    - PM 05 + PC 17
Chlorosulfonyl polietylenowy     - PM 05 + PC 16 *
PM 05 + PC 17
Kauczuk epichlorohydrynowy PC 36            -
Kauczuk silikonowy PC 28            -
Kauczuk fluorowy PC 22            -
E P D M PC 17            -

 

System jedno- i dwuwarstwowy

Dwuwarstwowy system środków adhezyjnych powinien być zawsze stosowany przy częściach gumowo-metalowych, które zostaną wystawione na szczególne wysokie wymagania względem dynamicznej odporności korozyjnej. Przez użycie gruntu zostaje podwyższona niezawodność eksploatacji. Przy dokładnej obróbce wstępnej metalu i przy użyciu spoiwa jednowarstwowego PC 16 otrzymuje się najczęściej w praktyce satysfakcjonujące wiązanie.

Dzisiaj do produkcji części uszczelniających stosuje się środki adhezyjne jednowarstwowe. Do produkcji elementów tłumiących drgania (walce itd.) stosuje się głównie systemy dwuwarstwowe.

Części guma/metal względnie guma/tworzywo sztuczne są używane do najrozmaitszych celów. W zależności od obszaru zastosowania stosowane są przy tym różne elastomery, względnie metale i środki adhezyjne. W poniższej tabeli zostały podane odpowiednie środki adhezyjne dla różnych zastosowań:

Części guma/metal Środek adhezyjny
elementy tłumiące drgania wszelkiego rodzaju, jak np. łoże silnika, zawieszenia, sprzęgła, itd. PM 05 + PC 12
PM 05 + PC 16
części uszczelniające PM 05 + PC 16
koła i rolki PM 05 + PC 16

 

Nakładanie spoiwa

Przed nałożeniem spoiwo należy homogenizować poprzez mieszanie. Do nakładania spoiwa można wykorzystać każdy znany proces pokrywania warstwami znany w przemyśle lakierniczym, na przykład:

  • zanurzenie
  • nakładanie pędzlem
  • pistolet powietrzny
  • nakładanie manualne
  • nakładanie walcowe
  • nakładanie wylewne

Z wyżej wymienionych procesów najczęściej stosowane jest nanoszenie za pomocą natryskiwania, ponieważ spoiwo jako dyspersja nie jest optymalne do nanoszenia poprzez zanurzanie. Natryskiwanie airless jest również rzadko używane ze względu na niekorzystne wielkości ziaren spoiwa. Dzisiaj stały się skuteczne automatyczne urządzenia natryskujące z kilkoma powietrznymi pistoletami do nanoszenia spoiwa. Aby uzyskać doskonałą jakość wiązania (łączenia), poleca się następujące grubości warstw gruntu i spoiwa:

  • grunt - ok. 10 mikronów
  • spoiwo - ok. 15-20 mikronów

Suszenie powłoki gruntu względnie spoiwa może następować zarówno w temperaturze pomieszczenia, jak również przy wyższych temperaturach. Czasy schnięcia są następujące:

Spoiwo Temperatura pomieszczenia 80°C
PM 05 30 min. 5 min.
PC 12 60 min. 10min.
PC 14 150 min. 30 min.

Grunt może schnąć także w wyższych temperaturach, np. 150-180°C. Spoiwo przedstawia jednak sieciujący roztwór kauczukowy, który w 150-180°C już wysieciowuje i nie reaguje już więcej z mieszanką kauczukową, która ma się związać. To prowadzi do złych wyników wiązania. Z tego powodu powłoka spoiwa nie powinna być suszona w temp. wyższej niż 120-130°C.

Od lat do wytwarzania najróżniejszych produktów gumowo-metalowych stosowane są środki adhezyjne w łączeniu różnych elastomerów, jak np. kauczuk naturalny, butadienowo-styrenowy, chloroprenowy, nitrylowy, izoprenowo-butadienowy, butylowy, etylenowo-propylenowy, epichloro-hydrynowy, chlorosulfonyl-etylenowy, silikonowy, akrylowy, piliuretanowy, fluorowy z metalami, jak np. żelazo, stal, aluminium, mosiądz itd., lub również z wieloma tworzywami sztucznymi jak: poliamidy, poliepoksydy, polioksymetyleny i piolfluoroetyleny, a także ze szkłem i tkaniną. W pierwszej linii wytwarza się tutaj wszelkiego rodzaju elementy tłumiące drgania jak zawieszenia silnika, elementy sprzęgieł, różne łożyska, rozmaite pierścienie uszczelniające, rolki, walce, elementy szyn i mostów. Wytworzenie tego artykułu następuje w dwóch różnych procesach:

  • wytworzenie mieszanki kauczukowej;
  • obróbka wstępna części metalowej, a także pokrycie warstwami części metalowych środkiem adhezyjnym względnie gruntem i środkiem adhezyjnym.

 

Obróbka wstępna metalu

Jest dziś powszechnie wiadomym, że dobra obróbka wstępna metalu przedstawia ważną przesłankę łączenia odpornego na korozję. Obecnie części metalowe do łączenia są po czyszczeniu wstępnie obrabiane - albo chemicznie albo mechanicznie, tzn. przy obróbce mechanicznej części zostają odtłuszczone w parze węglowodoru chlorowanego (perchloretylen, trójchloretan i III-trójchloretan) i w końcu obrobione strumieniem pirytu żeliwnego utwardzanego lub korundu. Jako strumienia używa się przy powierzchniach stalowych pirytu żeliwnego utwardzonego, a przy innych metalach nieżelaznych, jak np. aluminium lub mosiądz - korundu. Chemiczna obróbka wstępna metalu jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ dla różnych metali muszą zostać użyte rożne procesy.

Do obróbki wstępnej powierzchni z tworzyw sztucznych wystarcza najczęściej proste czyszczenie i w zależności od potrzeby ewentualnie obróbka strumieniem. Przy polioksymetylenie i poliofluoroetylenie powierzchnie zewnętrzne muszą zostać wstępnie opracowane chemicznie. Trzeba zwrócić uwagę, że powierzchnie metalowe po obróbce strumieniem nie mogą być długo składowane, ponieważ utworzona warstwa tlenku może przeszkadzać w łączeniu. Z tego powodu części metalowe powinny po obróbce strumieniem tak szybko, jak to tylko możliwe zostać pokryte gruntem (w przypadku aluminium tego samego dnia).

Bruzdkowanie powierzchni metalowych przez obróbkę strumieniową. Obróbce strumieniowej można poddać tylko nienagannie odtłuszczone części metalowe. Należy stosować ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej zawierające olej lub tłuszcz.

Ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej winno mieć ostre krawędzie i być twarde. Należy zwrócić uwagę, aby było ono w wystarczającej ilości.

Ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej należy regularnie odkurzać.

Uwaga: Poddane obróbce strumieniowej części metalowe można ułożyć tylko w czystych skrzyniach i maksymalnie w ciągu 6 godzin należy pokryć podkładem malarskim lub środkiem wiążącym.

Pozostałe w pustych przestrzeniach ścierniwo do obróbki strumieniowo-ściernej należy przed dalszą obróbką koniecznie usunąć.

Odpowiednie mechaniczne i chemiczne procesy obróbki wstępnej:

Substrat Mechanicznie Chemicznie
stal piryt żeliwny utwardzony fosfatyzacja (Zn-fosforan)
aluminium korund chromianowanie
mosiądz korund ---
stal nierdzewna korund ---
cynk korund chromianowanie
poliamid piryt żeliwny utwardzony ---
poliepoksyd piryt żeliwny utwardzony ---
poliester piryt żeliwny utwardzony ---
polioksymetylen --- p-toluenowy kwas sulfonowy
polifluoroetylen --- płynny amoniak

Metalowe części pokryte gruntem lub spoiwem w czystym otoczeniu mogą być składowane przez dłuższy czas (kilka dni).

 

Czyszczenie części metalowych (odtłuszczanie).

Środek odtłuszczający, np. nadchloretylen, musi być w wystarczającej ilości i czysty. Należy kontrolować wartość pH i temperaturę. Należy wybrać wystarczająco długi czas działania.

Uwaga: Odtłuszczone części metalowe ułożyć tylko w czystych skrzyniach.

Należy zwrócić uwagę, aby przy wykonywaniu części metalowych zastosowane zostały tylko oleje i smary (stosowane przy ciągnieniu), dające się usunąć za pomocą zastosowanego środka odtłuszczającego.

 

Łączenie (wiązanie)

Wiązanie części pokrytych spoiwem z różnymi elastomerami następuje w czasie wulkanizacji w prasie. Świeżo wyprodukowana mieszanka kauczukowa daje najpewniejsze i najlepsze rezultaty wiązania. Z tego powodu długo składowane mieszanki zostają dzisiaj przed wiązaniem homogenizowane poprzez nawalcowanie. Przez długie magazynowanie powstaje powierzchnia utleniona lub przez "wywędrowanie" zmiękczaczy względnie olejów technicznych nieprzyjazna wiązaniu.

Odświeżenie powierzchni zewnętrznej kauczuku za pomocą rozpuszczalników jest możliwe, jednakże nie powinny pozostać na powierzchni zewnętrznej resztki rozpuszczalnika, aby przy wulkanizacji uniknąć tworzenia się pęcherzy gazowych. Ogólnie nie ma żadnych dodatków mieszanek, które ze względu na swoje chemiczne zestawienie przeszkadzałyby wiązaniu. Należy unikać wysokiego dozowania zmiękczaczy i antyutleniaczy, jak np. THIOETER, THIOESTER itd.

Dla pewnego wiązania poleca się również proces wulkanizacyjny z wystarczającym czasem inkubacji. Środki adhezyjne mogą zostać użyte we wszystkich możliwych rodzajach wulkanizacji, jak CM, TM, IM, a także wulkanizacja wolną parą. Temperatura wulkanizacji może wynosić w zależności od środka adhezyjnego pomiędzy 90 i 190°C. Przy procesie TM i IM należy zwrócić uwagę na to, aby mieszanka kauczukowa nie wulkanizowała przedwcześnie, zanim forma zostanie napełniona całkowicie mieszanką.

 

Flokowanie

Flokowanie przed wulkanizacją

Po wytłaczaniu względnie po działaniu w urządzeniach UHF, części zostają pokryte klejem poprzez powlekanie lub strumieniowanie, a po flokowaniu elektrostatycznym wulkanizowane w gorącym powietrzu, względnie w gorącym powietrzu i piecach IR. Równocześnie zostaje utwardzona powłoka kleju.

Czasy schnięcia podano w poniższej tabeli:

czas schnięcia bez katalizatora 150°C - 4 min.
180°C - 2 min.
czas schnięcia z 1% dodatkiem katalizatora 150°C - 3 min.
180°C - 1 min.
czas schnięcia z 3% dodatkiem katalizatora 150°C - 2 min.
180°C - 1 min.
czas zachowania stanu plastyczności bez katalizatora otwarte - 4 godz.
czas zachowania stanu plastyczności z 3% dodatkiem katalizatora otwarte - 2 godz.
zamknięte - 6 godz.

Flokowanie po wulkanizacji

Przesłanką do pozbawionej zarzutów przyczepności jest czysta powierzchnia zewnętrzna. Brud, tłuszcz, środki antyadhezyjne przeszkadzają przyczepności. Powinny one zostać usunięte przed flokowaniem przez zmycie rozpuszczalnikiem. Potem następuje nanoszenie kleju flokującego, poprzez powlekanie lub strumieniowanie.

Klej jest gotowy do natryskiwania względnie do powlekania. Klej powinien przed nanoszeniem zostać homogenizowany poprzez dokładne zamieszanie lub rolowanie. Produkt sieciuje przez wilgotność powietrza. Natomiast po odjęciu kleju pojemniki powinny zostać natychmiast zamknięte. Używany materiał nie może zostać zwrócony do oryginalnego pojemnika. Klej Parflock P 11 utwardza się bardzo szybko i jest polecany do nanoszenia w systemach zamkniętych.

 

Prasowanie (wulkanizacja)

GUMA: mieszanka nie powinna być zbyt stara. Nie wolno stosować podwulkanizowanych lub wypacanych (wydzielanych na powierzchnię) półfabrykatów. Wypacane półfabrykaty bruzdkować, opłukać lub wykonać na nowo. Półfabrykaty nie powinny być zanieczyszczone.

PRASA I FORMA: Temperatura prasowania nie powinna być zbyt niska (przynajmniej 140°C) i winna być regularnie kontrolowana.

Ciśnienie tłoczenia musi być odpowiednio wysokie.

Środek antyadhezyjny (zapobiegający przyleganiu) należy stosować oszczędnie i w sposób zamierzony. Części metalowe należy wkładać w sposób ciągły (najpierw grube metale, na końcu cienkie).

Załadowane formy natychmiast sprasować, gdyż może dojść do zamalowania środka wiążącego.

Przy konstrukcji formy należy zwrócić uwagę, aby przy trudno łączliwych powierzchniach nie powstały szczeliny. Wypełnienie częściami metalowymi i wyjęcie wulkanizowanych części powinno odbyć się w sposób bezproblemowy.

Artykuły z miękkich mieszanek (poniżej 45 Shore A) należy całkiem wolno wyciskać, gdyż w przeciwnym razie mogą łatwo powstać naderwania gumy na brzegach.

 

Powłoka ze środka wiążącego

Podkład malarski (grunt) lub środek wiążący można poddać obróbce dopiero po porządnym wymieszaniu. Podczas obróbki należy ciągle lub częściej mieszać.

W przypadku konieczności rozcieńczenia, środki rozcieńczające należy dodawać powoli lub małymi porcjami ciągle mieszając.

Przy rozcieńczaniu należy sprawdzić lepkość. Lepiej jest nanieść cieńszą jak grubszą warstwę podkładu malarskiego (8-12 mikronów).

Podkład malarski, np. Parlock PM 05, można suszyć w wyższych temperaturach (do 160°C).

Środek wiążący należy nanieść wystarczająco grubą warstwą (15-25 mikronów), tylko na podsuszony podkład malarski.

Środka wiążącego nie należy suszyć w zbyt wysokiej temperaturze i zbyt długo.

Podkład malarski i środek wiążący należy nanieść równomiernie.

Uwaga: Pokryte podkładem malarskim względnie środkiem wiążącym części metalowe położyć w czystych skrzyniach i chronić przed zabrudzeniem.

 

Obróbka wykończeniowa

Przy okrawaniu azotem bądź stałym dwutlenkiem węgla należy przestrzegać właściwych ilości, temperatury i czasu trwania.

Przy okrawaniu za pomocą szczotki drucianej lub procesu ścierania w strefach łączenia nie mogą wystąpić wysokie temperatury.

Przy lakierowaniu należy zwrócić uwagę, aby rozpuszczalnik lakierów nie zniszczył wiązania. Szczególna ostrożność dotyczy malowania zanurzeniowego połączeń gumowo-metalowych.

 

Usuwanie usterek

Rodzaj usterki Przyczyna Usunięcie
środek wiążący (Parlock PC 16 lub podkład malarski Parlock PM 05) nie trzyma się na powierzchni metalu lub tylko częściowo zabrudzona powierzchnia metalu, resztki oleju, rdza lub kurz na powierzchni metalu Lepsze czyszczenie chemiczne lub mechaniczne. Sprawdzić proces odtłuszczania, sprawdzić dobrze obróbkę strumieniową, skrócić czas konserwacji od czyszczenia do pokrycia warstwą podkładu malarskiego (Parlock PM 05) lub środka wiążącego, gdyż może powstać niewidoczna rdza lotna.
środek wiążący na metalu nie jest wystarczająco wilgotny skontrolować rozcieńczanie środka wiążącego (lepkość), rozpylacz ustawić w innej pozycji w stosunku do spryskiwanych części metalowych, zredukować ciśnienie powietrza przy spryskiwaniu, zmniejszyć odległość rozpylacza w stosunku do części metalowej, ewentualnie zastosować inne środki rozcieńczające.
mokre części metalowe stosować suche części metalowe
sprężone powietrze zawierające olej oczyścić sprężone powietrze
przerwa punktowa pomiędzy gumą a metalem za dużo rozpuszczalnika w powłoce malarskiej wydłużyć okres suszenia pomiędzy naniesieniem warstwy pokładu malarskiego i środka wiążącego
złe ustawienie rozpylacza skontrolować dyszę rozpylającą
przerwa pomiędzy podkładem malarskim i środkiem wiążącym lub tylko w podkładzie malarskim podkład malarski naniesiony zbyt grubą warstwą, rozpuszczalnik jeszcze się nie ulotnił podkład malarski nanieść cieńszą, równomierną warstwą, sprawdzić lepkość rozcieńczonego podkładu malarskiego, wydłużyć czas konserwacji do momentu pokrycia środkiem wiążącym
podkład malarski jest zabrudzony skrócić czas składowania metalowych części pokrytych warstwą malarską do dalszej obróbki lub chronić je przed zabrudzeniem (pokrycie)
przerwa pomiędzy gumą a środkiem wiążącym lakierowanie środka wiążącego przyśpieszyć załadowanie formy, obniżyć temperaturę, zmienić rytm kładzenia części metalowych, np. cienkościenne części układać na końcu
części metalowe zbyt duże w stosunku do grubości gumy (metal nie nagrzewa się dostatecznie) części metalowe uprzednio ocieplić, obniżyć temperaturę, ale nie poniżej 135°C i wydłużyć czas nagrzewania (wulkanizacji)
zabrudzona powierzchnia konfekcjonowanych części metalowych skontrolować części metalowe tej samej serii, stosować świeżo skonfekcjonowane części metalowe. Zabrudzone części pokryć w każdym razie nową warstwą, przedtem jednak koniecznie usunąć środek wiążący.
brudne rękawiczki lub ich brak nowe rękawiczki
środek wiążący naniesiony zbyt cieńką warstwą środek wiążący nanieść grubszą warstwą lub kilkakrotnie
mokre, mocno zapylone lub zabrudzone półfabrykaty gumowe sprawdzić półfabrykaty tej samej serii, użyć nowe półfabrykaty. Półfabrykaty umyć benzyną lub ksylenem (dwumetylobenzenem)
spryskane wodą wodę stosować sensownie i tylko przy pustej formie
zbyt mała waga półfabrykatów sprawdzić wagę półfabrykatów
zbyt małe ciśnienie formy, zbyt mała temperatura formy sprawdzić ciśnienie formy, sprawdzić temperaturę formy
podwulkanizacja półfabrykatów zastosować świeże półfabrykaty
stare półfabrykaty zastosować świeże półfabrykaty, względnie półfabrykaty wybruzdkować
na skutek długiego składowania półfabrykatów warstwa wosku lub zmiękczacza na powierzchni wybruzdkować powierzchnię lub półfabrykaty umyć benzyną lub ksylenem

 

Brewo

ul. Kobylnicka 30 A
31-538 Tarnowo Podgórne
Sady


Tel.

+48 503-036-725
Tel.

+48 61 867-90-33
Zobacz jak do nas dojechać
Zamówienie on-line

Aby zakupić odpowiednią powłokę lub klej należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony w dziale kontakt.


Złóż zamówienie
Nasze certyfikaty

Certyfikat Oobowość roku 2016

zobacz certyfikat

Certyfikat Rzetelności

zobacz certyfikat

Certyfikat Europejski Laur Wiarygodności

zobacz certyfikat

Certyfikat CIRF EFFP 2017

zobacz certyfikat